Ticaret Bölümü

Sankt Georg Avusturya Lisesinin 1900 yılı başında eğitime açılan Ticaret Bölümü, bugün aralarında pek çok ünlü ismin bulunduğu, yurtiçinde ve yurtdışında saygın konumlarda görev yapan iş adamları yetiştirmiş bir okuldur. Ancak zaman içinde Türkiye’nin değişen koşulları ve önceki yıllarda üniversite giriş sınavlarında katsayı mağduriyetine uğrayacağını düşünen öğrencilerin Meslek Liselerine rağbet etmemesi nedeniyle 1999/00 ile 2003/04 Ders Yılları arasında öğretimine ara verme durumunda kalmıştır.

Bununla beraber 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişen teknoloji ve AB ile bütünleşme arzusunun topluma yansıması, yabancı dille eğitim veren Ticaret Okulu´muzun yeniden öğretime başlaması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu ihtiyaç üzerine Türk Milli Eğitiminin amaç, kapsam, dayanak ve ilkelerine uygun olarak hazırlanan yeni Haftalık Ders Çizelgesi, Türkiye'deki 4 yıllık Ticaret Lisesi programı ile Avusturya'daki 5 yıllık Ticaret Lisesi programının ortalaması alınarak güncellenmiştir.

Ticaret Lisesindeki ders programının amacı, mezun öğrencilerin günümüzde ve gelecekte işletmecilik ve yönetim alanında alınacak kararlarda ve sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yeterli bilgi donanımına sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu program mezunların işletmecilik konusunda geniş ve detaylı bilgi edinmelerine, Türkiye ve Avusturya işletmelerinin istihdam politikalarına ve hedeflerine uygun mezunlar vermeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Programda hem teorik hem de uygulamalı dersler vardır. Uygulamalı dersler mezun öğrencilerin üniversite eğitimi almadan çalışma hayatına atılmaları halinde onların iş hayatına alışmalarında kolaylık sağlayacaktır. Mezun öğrenciler, daha sonra işletmecilik alanında üniversite eğitimi almaları halinde, birçok derste zorlanmayacaklardır. Özellikle tercihleri bu alanda erken kesinleşmiş öğrenciler için Sankt Georg Avusturya Ticaret Meslek Lisesi, sunduğu Matura imkânıyla üniversiteye giriş sınavı ve tercih stresini de bir ölçüde ortadan kaldıracak bir seçim olarak değerlendirilebilir. 

Öğrenciler tarafından yapılacak proje çalışması, uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunların ve çözümlerinin tespitinde yararlı olacaktır. Öğrenciler yaptıkları projeler sayesinde belirli bir konunun tespiti, planlaması, organize edilmesi, koordine edilmesi, yürütülmesi ve kontrolü işlevlerini öğreneceklerdir. Yine proje sayesinde öğrenciler, belirli bir konuda başka kişilerle çalışma ve sonuçlandırılan bir çalışmayı sunma becerisi elde edeceklerdir. 

Öğrencilerin yapacakları stajlar, işletmelerde işletmecilik ve yönetim uygulamasını görmelerine ve okudukları derslerle karşılaştırmalarına imkan sağlayacaktır. Ülkemizde işletmecilik disiplinine ve aynı zamanda iki yabancı dile hakim lise mezununa ihtiyaç çok yüksektir. Birçok işletme bu özelliklere sahip eleman aramaktadır. Mevcut sistemde genellikle iyi yabancı dil bilenler işletme disiplinine hakim olamamakta, işletme disiplinine hakim olanlar ise yabancı dil bilmemektedirler. 

İki yabancı dil ve işletme disiplinine hakim Ticaret Lisesi mezunlarımızın bunun yanı sıra dış ticaret, Avrupa para sistemi, uluslararası rekabet, uluslararası projeler, uluslararası lojistik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olması, hem kendileri hem ülkemiz adına önemli bir kazanç olacaktır.

2017/18 Eğitim Öğretim Yılı Sankt Georg Avusturya Ticaret Meslek Lisesi mezunu öğrencilerimizin yükseköğretime yerleşim başarı oranı %100’dür. Ayrıca yükseköğretime geçiş sisteminde yapılan değişiklikle 2011/12 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren meslek liselerine uygulanan katsayı farkı kaldırılarak, öğrencilerimiz puan kaybetmeden alan dışı bölümleri tercih etme olanakları getirilmiştir. 

Ayrıca Ticaret Okulu mezunlarımız Matura sınavına girerek Avusturya'da yükseköğrenime direk geçiş imkanı elde etmektedirler. 2017/18 öğretim yılı Ticaret Okulu mezunlarımızın çoğunluğu Matura Olgunluk sınavını başarıyla tamamlamıştır.  

2017/18 eğitim ve öğretim yılından itibaren, hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan yeni Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır.  Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2018 tarihli kararı gereği, yeni Haftalık Ders Çizelgelemiz 2018/19 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde geçerli olacaktır.

Ticaret Bölümü - Haftalık Ders Çizelgesi

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Milli Eğitim Bakanlığı'nın 03/09/2012 tarih ve 17486 sayılı kararı ile onaylanmıştır)