06.04.2018

 

ÖZEL SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Okulumuz öğrencileri, velileri, personeli, personel adayları, hizmet aldığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yetkilileri, çalışanları, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca işlenmesi, korunması ve aktarılması amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsediğini belirtir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

Veri sorumlusu sıfatını haiz okulumuztarafından kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. maddesi ile düzenlenen ve aşağıda sıralanan ilkeler çerçevesinde işlenmesi olanaklıdır.

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerekli olduğu hallerde, özel nitelikteki kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile okulumuz, internet sitemiz, e-posta yazışmalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca toplanacak veya bugüne kadar işlenmiş kişisel verilerin, gerek yasal düzenlemede ve gerekse aşağıda yer alan veya bunların benzeri amaçlarla işlenmeleri gerekmektedir.

 

 1. Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere, mevzuat ile öngörülen veya sözleşmeler ile kararlaştırılan iş ve işlemler ile yükümlülüklerin usulünce yerine getirilebilmesi,
 2. Ücretsiz/İndirimli okuma başvuruları ve sonuçları, okulumuzda düzenlenen toplantılar, görüşme günleri ve etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunulması,
 3. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ile iletişime geçilmesi, öğrencinin hal ve gidişatına ilişkin hususlarda gerekli öneri ve bildirimlerin yapılması,
 4. Acil durumlarda bilgi verilmesi,
 5. Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 6. İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi,
 7. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları ile paylaşılması,
 8. Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi,
 9. Veri sahibinin şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi,
 10. Okulumuz bünyesindeki birimler ile resmi kurumlar arasında bilgilendirme, koordinasyon ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 11. İhtiyaç duyulduğunda sağlık, güvenlik ve eğitim gibi konularda yetkili kişilerle bilgi paylaşılması,
 12. Personel ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sıralanan amaç ve ilkeler doğrultusunda yetkililerimize, müşavirlerimize, mevzuat uyarınca hizmet aldığımız 3. Kişilere, okulumuz verilerini işleyen ve muhafaza eden şirketler, tedarikçilerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği veri sahipleri;

 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Özel Öğretim Kurumumuza iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sıralanan haklarınıza ilişkin talebinizi yazılı olarak muduriyet(at)sg.k12.tr adresine iletebilirsiniz.